گزارش کارگاه مربیگری مهارت حل تعارض و مربیگری مهارت مدیریت خشم (از سلسله کارگاه های مربیگری مهارت زندگی)

مهارت سوم و چهارم از سلسله کارگاه های مربیگری مهارتهای زندگی با عنوان مربیگری مهارت حل تعارض و مربیگری مهارت مدیریت خشم روز پنجشنبه و جمعه (2 و 3 اردیبهشت) با حضور دانشجویان و متخصصان رشته های مشاوره و روانشناسی  با همکاری موسسه آموزش عالی مدت و با تدریس آقای دکتر یعقوب شفیعی فرد در موسسه دنیای مطلوب برگزار گردید

شایان ذکر است که دوره پنجم و ششم سلسله کارگاه های مهارت های زندگی با عنوان مربیگری مهارت غلبه بر خلق منفی و مربیگری مهارت مدیریت استرس 4 و 5 شهریور در موسسه دنیای مطلوب برگزار خواهد گردید.